Családtáborba jelentkezők személyes adataira vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Családtáborba jelentkezők személyes adataira vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115; „Verbum Dei”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete („Rendelet”) alapján a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint tájékoztatja az Ön Családtáborba történő jelentkezés során megadott személyes adatai kezeléséről.

 • Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A Családtáborba történő jelentkezése során megadott személyes adatai kezelésére a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115) jogosult.

A Verbum Dei-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a Verbum Dei helyi elöljárója, adatvédelmi felelőse és a Családtábort szervező személyek jogosultak hozzáférni. A Verbum Dei adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Verbum Dei az Ön Családtáborba történő jelentkezése során megadott személyes adatait azért kezeli, hogy fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a Családtáboron való részvétellel összefüggő egyeztetés céljából.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Speciális étkezési igény esetén az adatkezelési jogalapja az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Kérjük húzza alá, ha hozzájárul ahhoz, hogy a Verbum Dei kezelje a speciális étkezési igényével kapcsolatos személyes adatait: Hozzájárulok / Nem járulok hozzá.

 • Személyes adatok címzettjei

A Családtáborba történő jelentkezéssel, speciális étkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a Verbum Dei további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 • Az adatkezelés időtartama

A Verbum Dei a személyes adatait a Családtáborba történő jelentkezésének beérkezésének időpontjától kezeli.

A Verbum Dei a Családtáborba történő jelentkezéssel, speciális étkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a Családtábort követő 1 hónap elteltével törli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Verbum Dei a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • A Verbum Dei az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajzában szereplő e-mail címén értesíti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Verbum Dei-hez az fmvd.budapest@gmail.com e-mail címen fordulhat.

A Verbum Dei az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A Verbum Dei szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Verbum Dei a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A Verbum Dei-nél az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni az fmvd.budapest@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján, a Verbum Dei székhelyére küldött postai levélben.

 1. Hozzáféréshez való jog

Kérése esetén a Verbum Dei a személyes adatait, illetve a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkat az Ön rendelkezésére bocsátja.

Ha a Verbum Dei a személyes adatait kezeli, akkor Ön jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Verbum Dei milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Verbum Dei kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Verbum Dei alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Verbum Dei az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Verbum Dei meg kell, hogy győződjön az érintett törvényes képviselője és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy az Iskola indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Iskola a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 1. Törléshez való jog

A Verbum Dei, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Verbum Deire alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Verbum Dei, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Verbum Dei jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy
 • a Verbum Dei-nek nincs szüksége a személyes adatokra, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Verbum Dei ebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb adatkezelést csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében végez.

A Verbum Dei a személyes adatainak kezelését a fenti (i) esetben a személyes adatok pontossága ellenőrzésének időtartamára, a fenti (ii) és (iii) esetben az Ön által meghatározott időtartamra korlátozza.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

A rögzített fényképek és videofelvételek tekintetében nem jogosult az adathordozhatósághoz való joggal élni.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Verbum Dei megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Verbum Dei adatvédelmi Felelősével az fmvd.budapest@gmail.com e-mail címen.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Verbum Dei székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

 

Hatályos 2023. július 1. napjától