VD Misszionárius Tanítványok

Ferenc pápa. Evangelii gaudium c. apostoli buzdításából:

 Az igazi misszionárius, aki soha nem felejti, hogy tanítvány is, tudja, hogy Jézus vele együtt jár, vele együtt beszél, vele együtt lélegzik, vele együtt dolgozik. A missziós feladat közben érzi maga mellett az élő Jézust. (EG 266)

A keresztség erejében Isten népének minden tagja misszionárius tanítvány lett (vö. Mt 28,19). Minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója vagy hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna egy olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint szakképzett munkások viszik előre az evangelizációt, miközben a nép többi tagja egyszerűen csak befogadja cselekedeteiket. Az új evangelizációnak magában kell hordoznia minden egyes megkeresztelt újfajta aktív szereplővé válását. Ez a meggyőződés közvetlen felszólítássá válik minden keresztény felé, hogy senki ne mondjon le a saját evangelizációs feladatáról, lévén, hogy ha valaki valóságosan megtapasztalta az üdvözítő Isten szeretetét, nem szorul hosszas felkészítésre, hogy elmenjen és hirdesse azt, nem várhat arra, hogy sok előadásban vagy hosszas oktatásban legyen része. Minden keresztény annyira misszionárius, amennyire Jézus Krisztusban találkozott Isten szeretetével; többé ne mondjuk, hogy „tanítványok” és „misszionáriusok” vagyunk, hanem azt mondjuk, mindig „misszionárius-tanítványok” vagyunk. Ha erről nem vagyunk meggyőződve, nézzük meg az első tanítványokat, akik közvetlenül azután, hogy megismerték Jézus tekintetét, elmentek és örömmel telve hirdették őt: „Megtaláltuk a Messiást!” (Jn 1,41). A szamáriai asszony, alighogy befejezte beszélgetését Jézussal, misszionárius lett, és „az asszony szavára” (Jn 4,39) sok szamáriai hitt Jézusban. Jézus Krisztussal való találkozása után Szent Pál is „mindjárt tanította, hogy Jézus az Isten Fia” (ApCsel 9,20). Mi mire várunk? (EG 120)

Tanítványnak lenni állandó készséget jelent arra, hogy elvigyük másokhoz Jézus szeretetét, és ez spontán módon bárhol megtörténhet, utcákon, tereken, munka közben, egy úton. (EG 127)

Az igazi lelki kísérés mindig az evangelizációs küldetés közegében kezdődik és halad előre. Szent Pál Timóteussal és Titusszal való kapcsolata példát ad erre az apostoli munka közbeni vezetésre és nevelésre. Amikor megbízza őket, hogy minden városban „pótolják, ami még hiányzik” (vö. Tit 1,5; 1Tim 1,3-5), támpontokat ad nekik személyes életükhöz és a lelkipásztorkodáshoz. Mindez világosan különbözik bármilyen bizalmaskodó vezetéstől és elszigetelt önmegvalósítástól. A missziós tanítványok vezetik a missziós tanítványokat. (EG 173)

 

Kik a MisszionáriusTanítványok a Verbum Dei Közösségben?

A Verbum Dei Missziós Család (VDMCs) olyan személyekből áll, akik különböző módokon kapcsolódnak és tartoznak a közösséghez, helyzetüknek és meghívásuknak megfelelően: Verbum Dei Misszionárius Tanítványok, Verbum Dei Megszentelt Világi Misszionáriusok és a Verbum Dei Misszionárius Testvéri Közösség tagjai.

A Verbum Dei Misszionárius Tanítványok (VDMT) olyan személyek, akik a Verbum Dei-ben elköteleződtek, hogy világi hivatásukban Isten hívására válaszoljanak, hogy hirdessék az Igét, és kövessék Krisztust és megismertessék őt saját életkörülményeikben, környezetükben és életállapotukban. Ebben élik meg a Verbum Dei karizmát és az Egyház tanítását. Ebben a valóságban részt vesznek fiatalok és felnőttek, egyedülállók, házasok vagy más élethelyzetekben élő személyek.

A VD Misszionárius Tanítványok a helyi közösség oszlopos tajgai, aktívan részt vesznek a helyi közösség építésében és fenntartásában, akár irányításában is.

Néhány részlet a Missziós Tanyítványok szabályzatából:

1.Mi, Verbum Dei Missziós Tanítványok (VDMT) a Verbum Dei Missziós Család (VDMCs) tagjai vagyunk, akiknek ugyanaz a küldetésünk és az evangéliumi lelkületünk, és együtt, a kapott karizmához hűen valósítjuk meg igazi apostoli identitásunkat – közösségben a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösséggel (VDMTK) és a Megszentelt Világi Misszionáriusokkal (VDMVM). 

2. Mi, Verbum Dei Missziós Tanítványok a Verbum Dei által elköteleződtünk az egyház felé, ezt a választ adjuk Istennek, aki világi hivatáson keresztül szólít fel minket az igehirdetésre. Emellett Krisztus követésére vágyunk, őt akarjuk megismertetni az adott élethelyzetünkben, környezetünkben és életállapotunkban, miközben megéljük a Verbum Dei karizmáját és az egyház tanítását.

4. A Verbum Dei Missziós Tanítványok identitása a következő jellemzőkkel írható körül:

 • Keresztségi megszentelődésünk megélése

 • Szemlélődő missziós lelkiségünk megélése

 • Missziós szándék Isten Igéjének szolgálatára

 • Tanúságtétel az evangélium szerinti életről

 • Apostoli elköteleződés Verbum Dei Missziós Tanítványként, amely beemel minket a Verbum Dei Missziós Családba

 • A Verbum Dei karizma elsajátítása alapítónk, Jaime Bonet atya lelki és történelmi öröksége szerint

A Verbum Dei Missziós Tanítvány jellemzői

Szemlélődő-missziós karizma

 1. Imádkozó emberek akarunk lenni a mi világunkban – ehhez elsajátítjuk Jézus alapvető lelkiségét az ő imamódszere által, vagyis minden pillanatban az Atyára figyelünk.

Isten Igéjének szolgálata

 1. Mi, Verbum Dei Missziós Tanítványok arra kaptunk elhívást, hogy családi, társadalmi és munka-környezetünkben mi magunk is más Krisztusok legyünk. Ha valaki meghallgatja és elsajátítja Isten Igéjét, nem tud felhagyni annak hirdetésével.

Krisztus tanítványainak képzése

 1. Válaszolni próbálunk a keresztség kegyelmére, hiszen a keresztség értelmében mindannyian elhívást kaptunk arra, hogy „Jézus Krisztus tanítványai és misszionáriusai” legyünk. Ezért az a küldetésünk célja, hogy Krisztus tanítványait kiképezzük.

Az egyházi karizma, amely megteremti Isten népét

 1. Mi, Verbum Dei Missziós Tanítványok tevékenyen részt vállalunk Isten népének alakulásában, amelyben helyet kapnak a különböző életállapotok, kultúrák és társadalmi körülmények. A mi feladatunk az, hogy visszatükrözzük az Egy és Háromszemélyű Isten arcát azáltal, hogy a különbözőségek közepette tanúságot teszünk a közösség szentháromságos szeretetéről, és a Verbum Dei Missziós Család többi tagjával együtt növekszünk a misszió iránti közös felelősségvállalásban.

A Misszionárius Tanítványok formális vagy non-formális módon köteleződhetnek el a Verbum Dei Missziós Családban Jézus követése mellett.

Hogyan válhat valaki Misszionárius Tanítvánnyá?

 1. A missziós tanítványság egy világi hivatás az egyházban és a VD közösségben.
 2. Fontos előszőr megismerkedni a közösséggel: lelki napokon, igeiskolákon, közösségi alkalmakban való rendszeres részvétel által. Hasznos lelkivezetést kérni, akár a közösség tagjaitól, akár a közösségen kívül, hogy az Istennel való személyes kapcsolat még jobban el tudjon mélyülni.
 3. Akit megszólít a VD lelkisége és közössége és magáénak érzi, felvételt kérhet a tanítványság ill. apostoliskolába. Ez lehetőséget ad Isten mélyebben megismerésére, és a közösségben ill. Jézus követésében való saját hivatás és út megkülönböztetésére.
 4. Akiben Isten megerősíti a hivatást arra, hogy missziós tanítványként kövesse őt, kérheti a helyi elöljárótól az elköteleződés lehetőségét.
 5. Az elköteleződés történhet formális, liturgikus úton vagy non-formális módón, ami a VD Missziós Család küldetésébe való aktív bekapcsolódást valamint a képzés folytatását jelenti.
 6. A VD Családhoz sokféle módon lehet tartozni. A Missziós tanítványság egy konkrét módja ennek.

110. Az apostoli elköteleződés megvalósulása mindig szabad, érett és jól megkülönböztetett döntés eredménye, amely a Verbum Dei Missziós Családhoz való tartozás kifejezett kinyilvánításához vezet. Az elköteleződést mindig az adott kultúrához, társadalmi valósághoz kell igazítani. Az apostoli elköteleződés lehet az érdeklődő kérésének a gyümölcse, vagy válasz a közösség meghívására. Az elköteleződés ideiglenes és állandó is lehet, ez az adott személy folyamatától függ.

112. A Verbum Dei Missziós Tanítvány apostoli elköteleződése az alábbi, alapvető következményekkel jár:

 • Mindennapos imádkozás Isten Igéjével, ahol lehetőséget keresünk a Jézussal való személyes találkozásra.

 • Missziós apostoli területet vállalása, ahol másokat kísérhetünk a hitben.

 • Életmegosztás rendszeres végzése, egymás testvéries segítése.