Képzésre jelentkezők személyes adataira vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Képzésre jelentkezők személyes adataira vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115; „Verbum Dei”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete („Rendelet”) alapján a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint tájékoztatja az Ön képzésre történő jelentkezés során megadott személyes adatai kezeléséről.

 • Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A képzésre történő jelentkezése során megadott személyes adatai kezelésére a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115) jogosult.

A Verbum Dei-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a Verbum Dei helyi elöljárója, adatvédelmi felelőse és a képzést szervező személyek jogosultak hozzáférni. A Verbum Dei adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Verbum Dei az Ön képzésre történő jelentkezése során megadott személyes adatait azért kezeli, hogy fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a képzésen való részvétellel összefüggő egyeztetés céljából.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 • Személyes adatok címzettjei

A képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a Verbum Dei további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 • Az adatkezelés időtartama

A Verbum Dei a személyes adatait a képzésre történő jelentkezésének beérkezésének időpontjától kezeli.

A Verbum Dei a képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a képzést követő 1 hónap elteltével törli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Verbum Dei a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • A Verbum Dei az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajzában szereplő e-mail címén értesíti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Verbum Dei-hez az fmvd.budapest@gmail.com e-mail címen fordulhat.

A Verbum Dei az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A Verbum Dei szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Verbum Dei a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A Verbum Dei-nél az alábbi érintetti jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzáféréshez való jog

Kérése esetén a Verbum Dei a személyes adatait, illetve a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkat az Ön rendelkezésére bocsátja.

Ha a Verbum Dei a személyes adatait kezeli, akkor Ön jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Verbum Dei milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Verbum Dei kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Verbum Dei alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Verbum Dei az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Verbum Dei meg kell, hogy győződjön az érintett törvényes képviselője és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy az Iskola indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Iskola a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 1. Törléshez való jog

A Verbum Dei, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Verbum Deire alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Verbum Dei, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Verbum Dei jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy
 • a Verbum Dei-nek nincs szüksége a személyes adatokra, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Verbum Dei ebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb adatkezelést csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében végez.

A Verbum Dei a személyes adatainak kezelését a fenti (i) esetben a személyes adatok pontossága ellenőrzésének időtartamára, a fenti (ii) és (iii) esetben az Ön által meghatározott időtartamra korlátozza.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

A rögzített fényképek és videofelvételek tekintetében nem jogosult az adathordozhatósághoz való joggal élni.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Verbum Dei megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Verbum Dei adatvédelmi Felelősével az fmvd.budapest@gmail.com e-mail címen.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Verbum Dei székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Hatályos 2023. július 1. napjától