Képzésre jelentkezők személyes adataira vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115; „Verbum Dei”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön képzésre történő jelentkezés során megadott személyes adatait.

 • Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A képzésre történő jelentkezése során megadott személyes adatai kezelésére a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115) jogosult.

A Verbum Dei-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a Verbum Dei helyi elöljárója és a képzést szervező személyek jogosultak hozzáférni. A Verbum Dei adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Verbum Dei az Ön képzésre történő jelentkezése során megadott személyes adatait azért kezeli, hogy fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a képzésen való részvétellel összefüggő egyeztetés céljából.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

 • Személyes adatok címzettjei

A képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a Verbum Dei további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 • Az adatkezelés időtartama

A Verbum Dei a személyes adatait a képzésre történő jelentkezésének beérkezésének időpontjától kezeli.

A Verbum Dei a képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a képzést követő 1 hónap elteltével törli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Verbum Dei a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • A Verbum Dei az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajzában szereplő e-mail címén értesíti.
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést a Verbum Dei-től arra vonatkozóan, hogy a Verbum Dei kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Verbum Dei kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkhoz jogosult hozzáférni: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai, a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga, panasz benyújtásának joga, a személyes adatok forrására vonatkozó információ, (ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték).

A Verbum Dei a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Verbum Dei-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Verbum Dei, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Verbum Dei-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Verbum Dei-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Verbum Dei, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Verbum Dei-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Verbum Dei jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Verbum Dei-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Verbum Dei a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Verbum Dei az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja Önt a korlátozást követően, illetve annak feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Verbum Dei a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Jogsértés kezelése

Személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén a következő lépéseket teheti:

 • kapcsolatba léphet a Verbum Dei-vel a következő e-mail címen: fmvd.budapest@gmail.com;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen;

 

Hatályos 2019. augusztus 4. napjától