Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115; „Verbum Dei”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait, amelyeket Ön a www.verbumdei.hu honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

 • Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7. 3/24.; nyilvántartási szám: 00001/2012-115;) jogosult. A Verbum Dei adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Verbum Dei a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevét és e-mail címet névre szóló hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 • Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott személyes adatai nem kerülnek harmadik személyek részére továbbításra.

 • Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Verbum Dei-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

Amennyiben Ön a Verbum Dei hírleveléről leiratkozik, akkor a Verbum Dei a jövőben nem küld többé hírlevelet az Ön részére.

 • Az adatkezelés időtartama

A Verbum Dei az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

A Verbum Dei az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor törli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Verbum Dei a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól, de legkorábban az adatkezelési tájékoztató Ön részére történő megküldésétől számított 3. naptól kell alkalmazni.
  • A Verbum Dei Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti.
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Verbum Dei kezeli-e a személyes adatait.

Amennyiben kérése a személyes adatai másolatának kiadására is irányul, a Verbum Dei azokat az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Verbum Dei indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Verbum Dei, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Verbum Dei-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Verbum Dei, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Verbum Dei jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Verbum Dei-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Verbum Dei a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja.

 • Jogsértés kezelése

Személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén a következő lépéseket teheti:

 • kapcsolatba léphet a Verbum Dei-vel a következő e-mail címen: budapest@gmail.com; vagy
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (naih.hu) fordulhat.

 

Hatályos 2019. augusztus 5. napjától